Phương trình A.sin2x+B.cos2x+Csinx+D.cosx+E=0
:: Quên mật khẩu ::