[KHÓ]-Giúp câu con lắc đơn dưới tác dụng ngoại lực không đổi!
:: Quên mật khẩu ::