Help! Mg có phản ứng với AlCl3 không???
:: Quên mật khẩu ::